EDIS.cat ofereix serveis tècnics relacionats amb l'Edificació Sostenible en tot el seu cicle vital: des del disseny, la construcció, la rehabilitació i el manteniment fins a la seva desconstrucció i reciclatge.


EDIS.cat neix el 2012 partint de l’experiència assolida durant més de quinze anys de treball en el camp professional de l’arquitectura tècnica o enginyeria d'edificació. Aquesta experiència és complerta gràcies a la varietat de punts de vista sobre el procés edificatori que han aportat els diferents llocs de treball ocupats en aquest període: el pas per l’administració col•legial, l’oficina de desenvolupament de projectes arquitectònics, el seguiment de projecte i obra com a Organisme de Control Tècnic, l’activitat dins l’empresa constructora, la direcció d’execució d’obres per al particular, per al promotor privat o per a l'edificació pública, la coordinació de seguretat i salut, la gestió constructiva (o management), la rehabilitació i l’anàlisi patològica de l’edificació existent... És amb el coneixement de les diverses visions sobre el procés constructiu que us podem oferir una solució tècnica adequada per a què el vostre projecte, certificat, informe, etc... sigui viable i acceptat per part tots els agents que intervenen, inclos l'administració.

EDIS.cat però, no només us ofereix serveis propis de l’arquitectura tècnica. Gràcies a aquesta visió global adquirida gestionem la resta de serveis relacionats amb l’arquitectura, la urbanització i l’enginyeria ja que comptem amb la col•laboració dels millors tècnics per a assessorar, projectar, executar i legalitzar tot tipus de treballs relacionats amb l'edificació.

Aquesta forma de treball transversal interdisciplinar ofereix els següents avantatges:

• Degut als baixos costos d’infraestructura de la nostra activitat, estalvi econòmic en el conjunt d’honoraris i serveis que us presentem
• Interlocució única amb la que podreu tractar tots els tècnics, desenvolupar completament tots els projectes i, si voleu, efectuar les gestions amb l’administració. A més, aquestes gestions us poden resultar gratuïtes si ens contracteu la direcció d’execució dels treballs
• Planificació temporal que encadena i superposa les activitats dels diferents agents, eliminant els períodes d’inactivitat o esperes per falta de previsió
• Previsió econòmica inicial única amb la visió del conjunt de les activitats, minimitzant els desagradables imprevistos en el transcurs dels treballs
• Manteniment d’una línia de qualitat adient a les vostres necessitats i pressupost en tots els tècnics que intervenen
• Serietat en el treball, ja que coneixem els nostres col•laboradors
• Escollim aquestes col•laboracions en funció del resultat final desitjat, per això us presentem en imatges una mostra de la diversitat d’encàrrecs que hem realitzat vegeu-ho aqui


A qui va dirigit?

a PROMOTORS en general siguin empreses, particulars, comunitats de propietaris o l'administració pública en tots els treballs i tràmits que afecten l’edifici o el projecte
a CONSTRUCTORS a qui oferim suport i assessorament tècnic, valoracions, certificacions d’obra, planificació i seguiment de desviacions, plans d’autocontrol i de seguretat...
a PROJECTISTES a qui aportem oxigen en el desenvolupament de projectes, especialment en la redacció d'amidaments per a obra pública o privada, estudis de seguretat i delineació de plànols


Quins treballs desenvolupem?

Desenvolupem els treballs propis de la professió d'arquitecte tècnic dins l'àmbit competencial emmarcat dins la LOE: edificació residencial unifamiliar o plurifamiliar, equipament cultural, docent, esportiu, administratiu, de pública concurrència, establiments comercials, hotelers, parking, urbanització, etc.
A banda de les competències reconegudes oficialment i degut al coneixement privilegiat del procés edificatori que tenim els aparelladors, arquitectes tècnics i/o enginyers de l'edificació, també gestionem els treballs de la resta d'agents que intervenen en el procés constructiu. Per això podem facilitar el desenvolupament de projectes arquitectònics, d'enginyeria o d'urbanització, assessorar-vos sobre la contractació d'una empresa constructora dins un grup d'ofertes o realitzar tràmits administratius relacionats amb el vostre edifici (Ajuntaments, Departament d’Habitatge, Catastre, Registre etc)
Per ubicació, tenim experiència tant en nucli urbà com en l'àmbit rural, destacant el coneixement de les particularitats de l'edificació de muntanya.
Efectuem treballs d’obra nova, ampliació o bé rehabilitació d’edificació existent, ja sigui en edificació aïllada, entre mitgeres, en bloc, edificació singular etc

A continuació us detallem els treballs que podem oferir en funció de l'experiència adquirida durant més de quinze anys de serveis tècnics a l'edificació. A partir de les vostres necessitats us oferirem un servei o altre:

 • Gestió global del procés constructiu (management)
 • Direcció d’execució d’obra
 • Projectes d'arquitectura i urbanització
 • Projectes d'enginyeria i activitat industrial
 • Projectes de rehabilitació: reforma integral, reforç estructural, nova distribució interior, canvi de coberta, millora d'accessibilitat i preparació per a ascensors
 • Projectes i legalitzacions d’establiments o locals per a activitats
Tots aquests projectes, també amb criteris de bioconstrucció
 • Certificat i tramitació de Cèdules d’habitabilitat
 • Certificats energètics
 • ITE d’Inspecció Tècnica d’Edificis
 • Actualització i modificació de dades cadastrals
 • Informes pericials
 • Topografia

Aquí trobareu la diversitat de treballs Que oferim


On oferim aquest serveis?

EDIS.cat, disposa d'una oficina a Bellpuig i una xarxa de col•laboradors ubicats a diverses localitats, gràcies a les quals us oferim un tracte directe i un desenvolupament i seguiment del projecte efectius a tota la província de Lleida, part de la Catalunya interior i Tarragona. No dubteu a consultar-nos per qualsevol intervenció en aquesta zona o en altres mitjançant aquest Contacte

Segueix-nos al facebook !!
Atenció: ITE INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha efectuat una comunicació massiva a propietaris d’edificis habitatges, tant unifamiliars com plurifamiliars, que tenen una antiguitat superior als 45 anys, amb l’objectiu de recordar-los que han de realitzar obligatòriament una ITE - Inspecció Tècnica d’edificis.


Ens consta que l'Agència ja ha enviat cartes amb aquest avís >


Us oferim la nostra col•laboració per aclarir si procedeix o no realitzar aquesta intervenció i per tal d’efectuar les inspeccions als propietaris que ho requeriu. Contacte