EDIS .cat Edificació Sostenible desenvolupa els treballs propis de la professió d'arquitecte tècnic dins l'àmbit competencial emmarcat per la LOE: edificació residencial unifamiliar o plurifamiliar, equipament cultural, docent, esportiu, administratiu, de pública concurrència, establiments comercials, hotelers, parking, urbanització, etc.

A banda de les competències reconegudes oficialment i degut a l'extens coneixement que tenim del cicle edificatori, també gestionem els treballs de la resta d'agents que intervenen en el procés constructiu. Per això facilitem el desenvolupament de projectes arquitectònics, d'enginyeria o d'urbanització, us podem assessorar sobre la contractació d'una empresa constructora dins un grup d'ofertes o realitzar tràmits administratius relacionats amb el vostre edifici (Ajuntaments, Habitatge, Catastre, etc)

Efectuem treballs d’obra nova, ampliació o bé rehabilitació d’edificació existent, ja sigui en edificació aïllada, entre mitgeres, en bloc, edificació singular etc. Per ubicació, tenim experiència tant en nucli urbà com en l'àmbit rural, destacant el coneixement de les particularitats de l'edificació de muntanya.


A continuació us detallem els treballs que oferim a partir de les vostres necessitats:"Tinc una parcel•la o un edifici i vull saber què hi puc fer o vull que un professional desenvolupi i gestioni la idea que tinc previst realitzar"

> Gestió de projectes arquitectònics, d'enginyeria, urbanístics i la seva execució (management)
T’oferim assessorament sobre les possibilitats urbanístiques de la teva parcel•la o per a l’ampliació d’una edificació existent. T’ajudem a escollir el projectista que més s’ajusti a les teves necessitats i un cop tinguis el projecte, si vols, l’ofertarem a diversos constructors per a què escullis el que més et convé.
I si vols tirar endavant el teu projecte deixant la gestió en mans d’un equip professional, ens encarreguem de tot des de la redacció del projecte fins el lliurament de claus de la teva edificació. Intervenim com a representant de la propietat i efectuem la direcció de l’execució."Disposo d’un projecte efectuat per un arquitecte i necessito un aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació que en faci la direcció d’execució"

> Direcció d’execució d'obra
Direcció d'execució d'obra nova, ampliació o rehabilitació com a integrant de la Direcció Facultativa junt amb l'arquitecte. Efectuem el seguiment qualitatiu i quantitatiu de l'obra ja sigui edificació residencial unifamiliar o plurifamiliar, equipament cultural, docent, esportiu, administratiu, de pública concurrència, establiments comercials, hotelers, parking, urbanització, etc en edificació aïllada, entre mitgeres, en bloc, edificació singular etc. Tant en nucli urbà com en l'àmbit rural o de muntanya"He adquirit un immoble antic i m’agradaria adaptar-lo per viure-hi, treballar-hi, fer-hi un allotjament turístic, llogar-lo..."

> Projectes de rehabilitació
Efectuem el projecte i la direcció de les obres, en base a intervencions complertes i respectuoses amb les tipologies antigues i el seu entorn urbà, preservant i treballant els materials tradicionals especialment la pedra, la tàpia, la fusta, la ceràmica manual... Destaquem la bellesa dels edificis històrics tot fent-los funcionals per a l'ús desitjat
Et presentem un estudi de distribució i t'informem de les subvencions possibles


"Vull redistribuir el meu habitatge per adaptar-lo a les noves necessitats
Vull muntar un ascensor i uns recorreguts practicables per accedir a casa"

> Millora de l'habitabilitat i l'accessibilitat
- Vols canviar de casa sense moure't d'on vius? Més llum, menys passadissos, espais més oberts, més comoditat, millors condicions de mobilitat... Redistribuïm el teu habitatge habitual per adaptar-lo a la teva forma de viure. Executem el projecte i la direcció de les obres de reforma que et fan falta
- Millorem l’accessibilitat en l’entrada i els recorreguts comuns dels edificis. Projectem i habilitem espais per a ascensors en habitatges que no en disposen
Et presentem un estudi de distribució i t'informem de les subvencions possibles
*** EFECTUEM L'INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI (IEE) PER ACCEDIR A LA SUBVENCIÓ"Tinc filtracions d’aigua a coberta o als baixos, fissures a les parets, el sostre vibra al passar-hi. No em sento segur a casa. La calefacció em surt molt cara. Vull saber quin manteniment periòdic he de fer"

> Canvis de coberta, rehabilitació energètica, pla de manteniment
- Efectuem el diagnòstic urgent de la teva edificació, indicant les reparacions a fer. Efectuem projectes i direcció de canvis de coberta o la reforma de qualsevol element degradat que afecti a l’estabilitat estructural, l’estanquitat a l’aigua o que pugui generar perill en el teu edifici
- Millorem l'eficiència energètica de l'edifici rehabilitant l'envolvent tèrmica
- Establim el pla de manteniment que necessita el teu edifici o la teva comunitat de propietaris
T'oferim assessorament i t’informem de les subvencions possibles.
*** EFECTUEM L'INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI (IEE) PER ACCEDIR A LA SUBVENCIÓ"Vull obrir un negoci i em demanen un projecte d’activitats"

> Projectes i legalitzacions d’establiments o locals per a activitats
Dissenyarem el local comercial, taller o despatx professional que et faci falta per a desenvolupar el teu negoci, garantint el compliment de les normatives d'aplicació. Un cop realitzades les obres pertinents realitzarem el certificat final de l'activitat amb incidència ambiental o no per a presentar-la a l'administració
Et presentem un estudi de distribució i t'informem de les subvencions possibles"He rebut una notificació del cadastre que no entenc... No sé si el rebut de l'IBI que pago s'adiu a la meva propietat"

> Actualització del Cadastre
No seria el primer cas que la teva parcel.la no s'adiu amb els metratges ni la geometria reals. Pot ser que estiguis pagant com a habitatge un local o traster o un espai que ja no utilitzes com a habitatge o un edifici que ja has enderrocat total o parcialment. Pot ser inclús que estiguis pagant la contribucio al veí perquè la teva fitxa cadastral no s'adiu amb la realitat. Si no estàs segur del que estàs pagant per la teva propietat et podem fer una comprovació de l'adequació a la realitat del teu cas.
Si hi ha incoherència, faríem la correcció pertinent davant l'administració. Apunta't a pagar el que realment et pertoca, hi sortiràs guanyant!"Em demanen aquest document per a llogar o traspassar el meu habitatge o canviar el subministrament de llum, gas..."

> Cèdules d'habitabilitat
Efectuem la inspecció i redactem la sol.licitud de cèdula d'habitabilitat, un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent. És necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors. També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveismés info a GENCAT.CAT. Són vigents durant 15 anys"Em demanen aquest document per posar a la venda o en lloguer el meu habitatge, local o edifici"

> Certificació energètica
La certificació energètica d’un edifici o una entitat del mateix es el procés pel qual es verifica la seva eficiència energètica, calculant-ne el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda en condicions normals de funcionament. El certificat final assigna una etiqueta d’eficiència energètica graduada de la A a la G, com podeu veure per exemple en comprar una nevera. Serà imprescindible disposar-la abans de llogar o vendre un habitatge o local, fins i tot per posar-lo a la venda caldrà mostrar l’etiqueta d'eficiència energètica al cartell de l’oferta immobiliària. Entrà en vigor l’1 de gener de 2013, el certificat te 10 anys de validesa

Text del Real Decret
http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Participacion/Documents/ProyectoRD_procedimiento_edificios_existentes.pdf"Som una comunitat de propietaris que vivim en un edifici de més de 45 anys d’antiguitat"

> ITE inspecció tècnica d'edificis
En aquest cas convé que realitzeu una inspecció (obligatòria segons Decret 187/2010) amb l’objectiu d’acreditar mitjançant un Certificat d’Aptitud el bon estat general de conservació de l’edifici i en especial d’estructura, façanes i instal•lacions. A partir d’aquest certificat d’aptitud, s’establirà un sistema de control periòdic per a verificar el deure genèric que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles
més info a GENCAT.CAT
• Us oferim rebaixes especials de fins al 40% sobre la tarifa oficial
EFECTUEM L'INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI (IEE) NECESSARI PER A SOL.LICITAR AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT